ชื่อ - นามสกุล :นางวิจิตร ลุยจันทร์
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล